Բեռնվում է...

Դատական ակտերի որոնման համակարգ

Ներմուծեք որոնման պայմանները

Ընդլայնված որոնում

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳ (32767)
Սահմանադրական կարգի հիմունքներ  (7725)
ՀՀ պետական կառավարման ձև  (2233)
ՀՀ քաղաքական համակարգը  (1596)
Պետություն  (9)
Հասարակություն (1)
Կուսակցություններ (803)
Հասարակական միավորումներ (449)
Զանգվածային լրատվության միջոցներ  (334)
ՀՀ պետական խորհրդանիշներ  (1136)
ՀՀ պետական լեզուն  (616)
Իրավական ակտեր (2144)
Մարդու սահմանադրական իրավունքներ և ազատություններ (13140)
Մարդու անձնական իրավունքներ և ազատություններ  (6292)
Ընդհանուր դրույթներ  (1213)
Արժանապատվությունը (1961)
Կյանքի իրավունք (1170)
Անձնական ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքը  (1224)
Բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունք  (212)
Ազատ տեղաշարժվելու և բնակավայր ընտրելու իրավունքը  (240)
Մտքի, խղճի և կրոնի ազատության իրավունք (272)
Մարդու քաղաքական իրավունքներ և ազատություններ  (2012)
Խոսքի ազատության և կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունք  (339)
Խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունք  (135)
Պետական կառավարմանը մասնակցելու իրավունք  (1088)
Միավորումներ կազմելու իրավունք (450)
Սոցիալ-տնտեսական և մշակութային իրավունքներ և ազատություններ (4836)
Մասնավոր սեփականության իրավունք  (1149)
Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք (4)
Աշխատանքի ընտրության ազատություն  (501)
Հանգստի իրավունք  (132)
Առողջ և բարեկեցիկ շրջակա միջավայրում ապրելու իրավունք  (9)
Բավարար կենսապայմանների իրավունք  (719)
Ամուսնության և ընտանիք կազմելու իրավունք  (319)
Մայրության և մանկության պաշտպանություն  (696)
Սոցիալական ապահովության իրավունք  (299)
Բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունք (243)
Անվճար հիմնական բժշկական ծառայություններ ստանալու իրավունք (242)
Կրթության իրավունք (112)
Գրական, գեղարվեստական, գիտական և տեխնիկական ստեղծագործության ազատության իրավունք  (68)
Գիտության նվաճումներից օգտվելու իրավունք  (68)
Հասարակության մշակութային կյանքին մասնակցելու իրավունք (68)
Ազգային և էթնիկական ինքնությունը պահպանելու իրավունք (207)
Մարդու հիմնական սահմանադրական պարտականություններ (2875)
Սահմանադրության և օրենքների պահպանում  (645)
Հայրենիքի պաշտպանություն  (283)
Այլ պարտականություններ  (1947)
Մարդու սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների իրացման երաշխիքներ (7901)
Իրավունքների և ազատությունների դատական պաշտպանություն (3500)
Իրավունքների և ազատություների արտադատական պաշտպանություն (1991)
Իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունք (172)
Իրավունքների և ազատությունների ինքնապաշտպանություն (1950)
Անմեղության կանխավարկած (288)
ՀՀ քաղաքացիություն  (288)
Քաղաքացիության սկզբունքներ  (80)
Քաղաքացիության ձեռքբերման հիմքեր (3)
Քաղաքացիության դադարեցում  (1)
Փախստականների իրավական կարգավիճակը  (203)
Քաղաքական ապաստան  (1)
Հանրաքվե։ ՀՀ ընտրական համակարգ  (797)
Հանրապետական հանրաքվե  (2)
Քաղաքացիների ցուցակներ  (1)
Հանրաքվեի նախապատրաստում, քվերակության անցկացում և արդյունքների ամփոփում (1)
Տեղական հանրաքվե  (1)
ՀՀ ընտրական համակարգ  (794)
Ընտրություններին ՀՀ քաղաքացիների մասնակցության սկզբունքներ (751)
Ընտրությունների նախապատրաստում (34)
Ընտրողների ցուցակներ (11)
Ընտրական տեղամասեր և տեղամասային կենտրոններ (1)
Նախընտրական քարոզչություն (4)
Վստահված անձինք, դիտորդներ և ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ (4)
Ընտրական հանձնաժողովներ (14)
Քվեարկություն և քվեարկության արդյունքների ամփոփում  (9)
ՀՀ Նախագահ  (1823)
ՀՀ Նախագահի ընտրության կարգը  (1213)
ՀՀ Նախագահի լիազորությունները (610)
ՀՀ Ազգային ժողով (4062)
ՀՀ ազգային ժողովի ընտրության կարգը (960)
Պատգամավորի իրավական կարգավիճակը (142)
Խմբակցություններ և պատգամավորական խմբեր (1)
Հանձնաժողովներ (1286)
ՀՀ Ազգային ժողովի լիազորությունները (912)
Օրենսդրական գործընթացը ՀՀ Ազգային ժողովում  (761)
ՀՀ կառավարություն  (361)
ՀՀ կառավարության կազմավորման կարգը և կառուցվածքը (24)
ՀՀ կառավարության գործունեության կազմակերպում (172)
ՀՀ կառավարության լիազորությունները  (163)
Տարածքային կառավարումը ՀՀ-ում  (2)
ՀՀ դատական իշխանություն (տե՛ս 19.1.) (1545)
Տեղական ինքնակառավարումը ՀՀ-ում  (3926)
Ընդհանուր դրույթներ  (680)
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրության կարգը (15)
Համայնքի ավագանին  (517)
Համայնքի ղեկավարը և նրա աշխատակազմը (668)
Համայնքի ղեկավարի իրավասությունները  (732)
Համայնքի սեփականությունը և տնտեսական գործունեությունը  (71)
Համայնքի զարգացման ծրագրերը և բյուջեն  (588)
Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները (84)
Վարչական հսկողություն (2)
Միջհամայնքային միավորումներ  (177)
Տեղական ինքնակառավարումը Երևան քաղաքում  (392)
Ընդհանուր դրույթներ  (61)
Ավագանին  (27)
Քաղաքապետը (244)
Երևանի զարգացման ծրագրերը և բյուջեն  (34)
Երևանի վարչական շրջանները  (26)
Վարչական շրջանի ղեկավարը  (23)
Վարչական շրջանների սահմանները  (3)
Պետական պարգևներ և կոչումներ  (2)
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ (18492)
Գործադիր իշխանության մարմիններ  (534)
ՀՀ կառավարություն (534)
ՀՀ կառավարության կազմավորումը և հրաժարականը  (204)
ՀՀ նախարարություններ  (1)
ՀՀ կառավարության լիազորություններ և գործունեության կազմակերպում  (329)
Հանրային ծառայությունը ՀՀ-ում (56)
Քաղաքացիական ծառայություն (35)
Դատական ծառայություն (2)
Հատուկ ծառայություն  (1)
Դիվանագիտական ծառայություն (տես նաև 22.7.4.5.)  (1)
Հյուպատոսական ծառայություն (3)
Համայնքային ծառայություն (14)
Հասարակական կյանքի պետական կառավարում  (661)
Տնտեսության պետական կառավարում (տես նաև 9.1.)  (653)
Արտաքին տնտեսական գործունեություն և առևտուր (72)
Ստուգումների կազմակերպում և անցկացում (տես նաև 8.12. և 9.1.11.)  (581)
Բնական ռեսուրսների պետական կառավարում  (5)
Կրթության, գիտության, մշակույթի ոլորտների պետական կառավարում  (2)
Պետական գույքի մասնավորեցում (1)
Վարչական ռեժիմներ  (322)
Սահմանամերձ ռեժիմ  (7)
Արտակարգ իրավիճակի ռեժիմ  (92)
Մաքսային ռեժիմ (223)
Վարչական իրավախախտումներ և վարչական պատասխանատվություն (5444)
Ընդհանուր դրույթներ  (14)
Վարչական տույժ  (547)
Ընդհանուր դրույթներ (153)
Նախազգուշացում  (30)
Տուգանք  (99)
Վարչական իրավախախտում կատարելու գործիք կամ անմիջական օբյեկտ հանդիսացող առարկայի հատուցմամբ վերցնելը  (26)
Վարչական իրավախախտում կատարելու գործիք կամ անմիջական օբյեկտ հանդիսացող առարկայի բռնագրավումը (4)
Քաղաքացուն տրված հատուկ իրավունքից (տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք, որսորդության իրավունք) զրկելը  (2)
Վարչական տույժ նշանակելը (233)
Վարչական իրավախախտումների առանձին տեսակներ (2365)
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործեր քննելու համար լիազորված մարմինները  (250)
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով վարույթը (678)
Վարչական տույժեր նշանակելու վերաբերյալ ակտերի կատարում (1590)
Վարչարարություն և վարչական վարույթ  (11475)
Վարչարարություն (3476)
Ընդհանուր դրույթներ  (972)
Վարչարարության սկզբունքներ  (1935)
Գործերի ենթակայությունը վարչական մարմիններին  (141)
Տարածքային ենթակայություն  (121)
Առարկայական ենթակայություն  (20)
Վարչական մարմինների փոխoգնություն  (428)
Վարչական վարույթ  (7823)
Վարչական վարույթի մասնակիցները և այլ անձինք (229)
Ներկայացուցչությունը վարչական վարույթում  (165)
Բացարկի ինստիտուտը վարչական վարույթում (297)
Ժամկետները վարչական վարույթում  (137)
Ապացույցները վարչական վարույթում  (637)
Վարչական ծախսեր  (134)
Վարչական վարույթի վերաբերյալ գործերի վարումը, հաշվառումը և արձանագրություն վարելը (146)
Վարչական վարույթի փուլեր  (1651)
Վարչական վարույթի հարուցման փուլ  (490)
Վարչական վարույթի ընթացիկ փուլ  (1161)
Վարչական ակտը և դրա տեսակները (1944)
Վարչական ակտն առոչինչ, անվավեր և ուժը կորցրած ճանաչելու հիմքերն ու կարգը (2023)
Վարչական ակտերի բողոքարկման վարույթ  (146)
Վարչական բողոք բերելու հիմքերը և կարգը  (112)
Վարչական բողոքի քննարկում և լուծում (34)
Վարչական ակտերի հարկադիր կատարման վարույթ (314)
Ընդհանուր դրույթներ  (278)
Դրամական պահանջների կատարում (36)
Պատասխանատվությունը վարչարարությամբ պատճառված վնասի համար  (176)
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ (32767)
Ընդհանուր դրույթներ (14346)
Քաղաքացիական օրենսդրությունը և քաղաքացիական իրավունքի նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերը (5776)
Քաղաքացիական իրավունքների և պարտականությունների ծագումը։ Քաղաքացիական իրավունքների իրականացումը (3654)
Քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությունը (4916)
Քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտներ (32767)
Քաղաքացիներ (14489)
Ընդհանուր դրույթներ (12606)
Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում (1883)
Անհատ ձեռնարկատերեր (173)
Իրավաբանական անձինք (31700)
Հիմնական դրույթներ (7682)
Առևտրային կազմակերպություններ (22682)
Ընդհանուր դրույթներ տնտեսական ընկերությունների և ընկերակցությունների մասին (14236)
Լիակատար ընկերակցություն (586)
Վստահության վրա հիմնված ընկերակցություն (262)
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (6058)
Լրացուցիչ պատասխանատվությամբ ընկերություն (48)
Բաժնետիրական ընկերություն (1492)
Կոոպերատիվներ (929)
Ընդհանուր դրույթներ (918)
Արտադրական կոոպերատիվներ (1)
Սպառողական կոոպերատիվներ (10)
Ոչ առևտրային կազմակերպություններ (407)
Հասարակական միավորումներ (21)
Հիմնադրամներ (56)
Իրավաբանական անձանց միություններ (295)
Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ (35)
Պետական կառավարչական հիմնարկներ (18)
Հայաստանի Հանրապետություն և համայնքներ (457)
Սնանկություն (733)
Քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտներ (1259)
Ընդհանուր դրույթներ (1242)
Գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցում  (1242)
Արժեթղթեր (17)
Սեփականության իրավունք և այլ գույքային իրավունքներ (6185)
Ընդհանուր դրույթներ (186)
Սեփականության իրավունք ձեռք բերելը (853)
Սեփականության իրավունք ձեռք բերելու հիմքերը (215)
Նոր ստեղծված անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ծագումը (2)
Հավաքելու համար հանրամատչելի գույքը սեփականացնելը (5)
Պայմանագրով գույք ձեռք բերողի սեփականության իրավունքի ծագման պահը (20)
Տիրազուրկ գույք (84)
Շարժական գույքը, որից սեփականտերը հրաժարվել է  (13)
Գտանք (24)
Առանց հսկողության թողնված կենդանիներ (2)
Գանձ (1)
Ձեռքբերման վաղեմություն  (341)
Ինքնակամ կառույց (146)
Ընդհանուր սեփականություն (522)
Հողի նկատմամբ սեփականության իրավունք և այլ գույքային իրավունքներ (185)
Բնակելի տարածության սեփականության իրավունք և այլ գույքային իրավունքներ (72)
Գրավի իրավունք (568)
Ընդհանուր դրույթներ գրավի մասին (312)
Հիփոթեք (256)
Ընդհանուր դրույթներ հիփոթեքի մասին (174)
Հողամասի հիփոթեք (71)
Բնակելի տների (բնակարանների), շենքերի և շինությունների հիփոթեք (11)
Սեփականության իրավունքի և այլ գույքային իրավունքների պաշտպանությունը (2506)
Սեփականության իրավունքի և այլ գույքային իրավունքների դադարելը (1293)
Գործարքներ։ Ներկայացուցչություն։Ժամկետներ։ Հայցային վաղեմություն (6043)
Գործարքներ (2918)
Գործարքների հասկացությունը, տեսակները և ձևերը (1597)
Գործարքների անվավերությունը (1321)
Ներկայացուցչություն (149)
Ժամկետներ (110)
Հայցային վաղեմություն (2866)
Ընդհանուր դրույթներ պարտավորությունների մասին (32767)
Պարտավորության հասկացությունը և կողմերը (15813)
Պարտավորություններ կատարելը (23397)
Պարտավորությունների կատարման ապահովումը (7735)
Ընդհանուր դրույթներ (924)
Տուժանք (3216)
Պահում (14)
Երաշխավորություն (3338)
Երաշխիք (22)
Նախավճար (221)
Անձանց փոփոխվելը պարտավորության մեջ (236)
Պարտատիրոջ իրավունքները այլ անձի անցնելը (204)
Պարտքը փոխանցելը (32)
Պատասխանատվությունը պարտավորությունները խախտելու համար (12943)
Պարտավորությունները դադարելը (748)
Պայմանագրերից ծագող պարտավորություններ (27662)
Ընդհանուր դրույթներ պայմանագրի մասին (4405)
Պայմանագրի հասկացությունը և պայմանները (2561)
Պայմանագիր կնքելը սակարկություններով (27)
Պայմանագիր կնքելը (1058)
Պայմանագիր փոփոխելը և լուծելը (759)
Գույքի օտարման պայմանագրեր (473)
Առուվաճառք (459)
Ընդհանուր դրույթներ առուվաճառքի մասին (82)
Մանրածախ առուվաճառք (2)
Ապրանքների մատակարարում (23)
Ապրանքների մատակարարումը պետական կարիքների համար (11)
Էներգամատակարարում (318)
Անշարժ գույքի առուվաճառք (23)
Փոխանակություն (1)
Նվիրատվություն (13)
Գույքը վարձակալության և այն անհատույց օգտագործման հանձնելու պայմանագրեր (726)
Վարձակալություն (726)
Ընդհանուր դրույթներ վարձակալության մասին (660)
Վարձույթ (2)
Տրանսպորտային միջոցների վարձակալություն (13)
Շենքերի և շինությունների վարձակալություն (21)
Բնակելի տարածության վարձակալություն  (27)
Ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ) (3)
Աշխատանքներ կատարելու պայմանագրեր (129)
Կապալ (129)
Ընդհանուր դրույթներ կապալի մասին (93)
Կենցաղային կապալ (5)
Շինարարական կապալ  (24)
Նախագծային և հետազոտական աշխատանքների կապալ (3)
Կապալային աշխատանքներ պետական կարիքների համար  (3)
Գիտահետազոտական և փորձարարական-կոնստրուկտորական ու տեխնոլոգիական աշխատանքներ կատարելը (1)
Ծառայություններ մատուցելու պայմանագրեր (21898)
Ծառայությունների վճարովի մատուցում (7895)
Հանձնարարություն (15)
Կոմիսիա (10)
Գործակալություն (6)
Պահատվություն (16)
Ընդհանուր դրույթներ պահատվության մասին (16)
Փոխադրում (25)
Տրանսպորտային առաքում (9)
Փոխառություն (5746)
Վարկ (7562)
Ֆինանսավորում դրամական պահանջի զիջման դիմաց (229)
Բանկային ավանդ (3)
Բանկային հաշիվ (188)
Հաշվարկներ (1)
Վճարման հանձնարարականներով հաշվարկներ (1)
Գույքի հավատարմագրային կառավարում (3)
Ապահովագրություն (190)
Առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու համատեղ գործունեության պայմանագիր (15)
Խաղեր և գրազ կազմակերպելն ու անցկացնելը  (4)
Կոնցեսիայի պայմանագիր (12)
Միակողմանի գործողություններից ծագող պարտավորություններ (30)
Առանց հանձնարարության ի շահ ուրիշի գործողություններ (30)
Վնաս պատճառելու և անհիմն հարստացման հետևանքով ծագած պարտավորություններ (2486)
Վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորություններ (2270)
Ընդհանուր դրույթներ վնասի հատուցման մասին (1960)
Ոչ նյութական վնասի հատուցման կարգը և պայմանները (80)
Քաղաքացու կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասը հատուցելը (215)
Ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասների հատուցումը (15)
Անհիմն հարստացման հետևանքով ծագած պարտավորություններ (216)
Մտավոր սեփականություն  (109)
Ընդհանուր դրույթներ (7)
Հեղինակային իրավունք (45)
Հարակից իրավունքներ (9)
Գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքը (7)
Չբացահայտված տեղեկատվությունն ապօրինի օգտագործումից պահպանելու իրավունքը (1)
Քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների, ապրանքների և ծառայությունների անհատականացման միջոցներ (40)
Ֆիրմային անվանում (8)
Ապրանքային նշան (31)
Ապրանքի ծագման տեղանուն (1)
Ժառանգման իրավունք (3690)
Ընդհանուր դրույթներ ժառանգության մասին (721)
Ժառանգումն ըստ կտակի (188)
Ժառանգումն ըստ օրենքի (694)
Ժառանգությունն ընդունելը (1821)
Ժառանգությունից հրաժարվելը (69)
Ժառանգությունը բաժանելը (63)
Ժառանգությունը պահպանելը և կառավարելը (1)
Ժառանգության հետ կապված ծախսերը հատուցելը (84)
Ժառանգությունը ձևակերպելը (39)
Գույքի առանձին տեսակների ժառանգման առանձնահատկությունները (10)
Միջազգային մասնավոր իրավունք (29)
Ընդհանուր դրույթներ (4)
Կոլիզիոն նորմեր (25)
Քաղաքացիների նկատմամբ կիրառվող իրավունքը (6)
Իրավաբանական անձանց նկատմամբ կիրառվող իրավունքը (5)
Գույքային իրավունքների նկատմամբ կիրառվող իրավունքը (2)
Գործարքների, ներկայացուցչության և հայցային վաղեմության նկատմամբ կիրառվող իրավունքը (4)
Պայմանագրային պարտավորությունների նկատմամբ կիրառվող իրավունքը  (5)
Վնաս պատճառելու և անհիմն հարստացման հետևանքով ծագող պարտավորությունների նկատմամբ կիրառվող իրավունքը (2)
Մտավոր սեփականության նկատմամբ կիրառվող իրավունքը (1)
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի գործողությունը (226)
ԸՆՏԱՆԻՔ (15834)
Ընդհանուր դրույթներ (962)
Ընտանեկան օրենսդրությունը (638)
Ընտանեկան իրավունքների իրականացումը և պաշտպանությունը (324)
Ամուսնության կնքումը և դադարումը (4561)
Ամուսնություն կնքելու պայմաններն ու կարգը (528)
Ամուսնության դադարումը (3527)
Ամուսնության անվավերությունը (506)
Ամուսինների իրավունքներն ու պարտականությունները (348)
Ամուսինների անձնական իրավունքներն ու պարտականությունները (81)
Ամուսինների գույքային իրավունքներն ու պարտականությունները (139)
Ամուսինների պատասխանատվությունը` ըստ նրանց պարտավորությունների (128)
Ծնողների և զավակների իրավունքներն ու պարտականությունները (3982)
Երեխաների սերման փաստի հաստատումը (936)
Երեխաների իրավունքները (1413)
Հիմնական դրույթներ (1212)
Երեխայի հիմնական իրավունքները և դրանց երաշխիքները (96)
Երեխայի իրավունքների պաշտպանությունն անբարենպաստ պայմաններում և ծայրահեղ իրավիճակներում (91)
Երեխայի իրավունքների պաշտպանության այլ հարցեր (14)
Ծնողների իրավունքներն ու պարտականությունները (1633)
Ընտանիքի անդամների ալիմենտային պարտավորությունները (4632)
Ծնողների ու զավակների ալիմենտային պարտավորությունները (3031)
Ամուսինների և նախկին ամուսինների ալիմենտային պարտավորությունները (50)
Ընտանիքի մյուս անդամների ալիմենտային պարտավորությունները (22)
Ալիմենտ վճարելու վերաբերյալ համաձայնությունը (40)
Ալիմենտ վճարելու և բռնագանձելու կարգը (1489)
Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանությունը և դաստիարակության ձևերը (1257)
Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանությունը  (1)
Որդեգրումը (210)
Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների հայտանբերումը և տեղավորումը (218)
Խնամակալությունը և հոգաբարձությունը երեխաների նկատմամբ (435)
Խնամատար ընտանիքը (393)
Ընտանեկան օրենսդրության կիրառումը օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց նկատմամբ (37)
Եզրափակիչ և անցումային դրույթներ (55)
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴ (8861)
Ընդհանուր դրույթներ (6)
Բազմաբնակարան շենք (1385)
Ընդհանուր դրույթներ (13)
Բազմաբնակարան շենքի կառավարում (1372)
Ընդհանուր դրույթներ (812)
Համատիրություններ (345)
Շինությունների սեփականատերերի ժողով (73)
Լիազորագրային կառավարում (75)
Հավատարմագրային կառավարում (67)
Անհատական բնակելի տներ (70)
Պետական և համայնքային բնակարանային ֆոնդի անհատույց մասնավորեցում (4)
Պետական և համայնքային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհում (105)
Բռնագաղթված փախստականներին հատկացվող բնակարաններ (2)
Բնակարանային կոոպերատիվներ (8)
Անշարժ գույքի գնահատման գործունեություն (157)
Իրավունքների պետական գրանցում (1234)
Ինքնակամ կառուցված շենքեր և շինություններ  (607)
Բնակելի տարածության նկատմամբ իրականացվող գործարքները և գույքային իրավունքները (941)
Բնակելի տների (բնակարանների), շենքերի և շինությունների հիպոթեք (10)
Բնակելի տարածության վարձակալություն  (27)
Բնակելի տարածության սեփականության իրավունք և այլ գույքային իրավունքներ (տես նաև 3.4.5.) (520)
Բնակելի տների օտարում (384)
Կոմունալ տնտեսություն (4342)
Էլեկտրամատակարարում (782)
Գազամատակարարում (1591)
Ջրամատակարարում և ջրահեռացում (1951)
Աղբահանություն (18)
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ (1511)
Ընդհանուր դրույթներ (372)
Աշխատանքային իրավահարաբերությունները (82)
Աշխատանքային օրենսգրքի գործողությունը  (33)
Աշխատանքային հարաբերություններ, աշխատանքային հարաբերությունների ծագման հիմքերը, աշխատանքային հարաբերությունների կողմերը (29)
Ներկայացուցչությունը կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններում (61)
Ժամկետներ (55)
Աշխատանքային օրենսդրության պահպանման նկատմամբ հսկողությունը և վերահսկողությունը (95)
Ընդհանուր դրույթներ (17)
Աշխատանքային օրենսդրության կիրառման նկատմամբ պետական հսկողության և վերահսկողության կառավարում (15)
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի պետական տեսչություն (24)
Աշխատանքային օրենսդրության կիրառման նկատմամբ պետական հսկողության և վերահսկողության կարգը  (15)
Աշխատանքային իրավունքների իրականացումը և պաշտպանությունը (17)
Կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններ (68)
Սոցիալական գործընկերությունը աշխատանքի ոլորտում (3)
Ընդհանուր դրույթներ կոլեկտիվ պայմանագրերի մասին (1)
Հանրապետական, ճյուղային և տարածքային կոլեկտիվ պայմանագրեր (23)
Կազմակերպության կոլեկտիվ պայմանագիրը (10)
Կոլեկտիվ աշխատանքային վեճերի կարգավորումը (31)
Անհատական աշխատանքային հարաբերություններ (967)
Աշխատանքային պայմանագիր (41)
Աշխատանքային պայմանագրի տեսակները (19)
Աշխատանքային պայմանագրի կատարումը (9)
Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը (184)
Աշխատողների անձնական տվյալների պաշտպանությունը  (3)
Աշխատաժամանակը (3)
Հանգստի ժամանակը (15)
Աշխատանքի վարձատրություն  (489)
Ընդհանուր դրույթներ (59)
Աշխատանքի վարձատրության կարգը (139)
Նվազագույն աշխատավարձ (289)
Առանձին կատեգորիայի անձանց վարձատրությունը  (2)
Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրությունը (1)
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերը (1)
Երաշխիքներ և հատուցումներ (1)
Աշխատանքային կարգապահությունը  (37)
Նյութական պատասխանատվություն (9)
Աշխատողների անվտանգությունը և առողջությունը  (6)
Աշխատանքային վեճեր  (151)
Բնակչության զբաղվածությունը և գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանությունը (104)
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (2093)
Սոցիալական ապահովություն (1080)
Սոցիալական ապահովության քարտեր (7)
Սոցիալական աջակցություն (9)
Ընդհանուր դրույթներ (2)
Սոցիալական ծառայությունների տեսակներն ու դրանց ձևերը (2)
Սոցիալական աջակցության ոլորտի պետական կառավարում (3)
Սոցիալական աջակցության տրամադրումը  (1)
Հաճախորդի իրավունքներն ու պարտականությունները (1)
Հասարակության առանձին խմբերի սոցիալական ապահովությունը  (177)
Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանությունը (1)
Բնակչության զբաղվածությունը և գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանությունը (104)
Զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովությունը (41)
Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների սոցիալական ապահովությունը  (3)
Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանությունը  (4)
Փախստականների և ապաստան հայցողների սոցիալական պաշտպանությունը (19)
Բռնադատվածների սոցիալական պաշտպանությունը  (1)
Պաշտոնատար անձանց զոհվելու դեպքում նրանց ընտանիքների սոցիալական պաշտպանությունը  (4)
Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղը և կենսաապահովման նվազագույն բյուջեն (2)
Պետական կենսաթոշակ (712)
Պետական նպաստ (146)
Հուղարկավորության կազմակերպումը (26)
Աղետի գոտու վերականգնում (1)
Սոցիալական ապահովագրություն (1013)
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ (1005)
Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստներ և պարտադիր ապահովագրություն (8)
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ (19703)
Կառավարումը ֆինանսների ոլորտում  (1)
ՀՀ բյուջետային համակարգ  (73)
Ընդհանուր դրույթներ (23)
ՀՀ պետական բյուջեի կառուցվածքը  (29)
Բյուջեի եկամուտներ  (16)
Բյուջեի դեֆիցիտ  (6)
Բյուջեի հավելուրդ  (6)
ՀՀ համայնքային բյուջեի կառուցվածքը (21)
Համայնքային բյուջեի վարչական մասի եկամուտներ և ծախսեր (20)
Համայնքային բյուջեի ֆոնդային մասի եկամուտներ եվ ծախսեր (1)
Բյուջետային գործընթացը ՀՀ-ում  (8)
Բյուջեի կազմում (1)
Բյուջեի քննարկում և հաստատում  (4)
Բյուջեի կատարում  (1)
Բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն, հաստատում և վերահսկողություն  (2)
Հարկեր և այլ եկամուտներ  (18536)
Ընդհանուր դրույթներ  (1805)
Հարկային իրավահարաբերությունների մասնակիցներ  (98)
Հարկային եկամուտներ  (6209)
Ակցիզային հարկ  (3)
Ավելացված արժեքի հարկ  (614)
Գույքահարկ  (1917)
Եկամտահարկ  (939)
Հողի հարկ  (1222)
Շահութահարկ  (578)
Փոխարինող հարկեր  (935)
Հաստատագրված վճարներ  (787)
Պարզեցված հարկ  (148)
Տեղական հարկեր (1)
Պետական ոչ հարկային եկամուտներ  (8384)
Մաքսային վճարներ  (82)
Պետական տուրք  (8194)
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ (19)
Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ  (88)
Ճանապարհային վճարներ  (1)
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ (286)
Հարկային արտոնություններ (1746)
Հարկվող օբյեկտի նվազեցում (343)
Հարկի դրույքաչափի նվազեցում (342)
Հարկի նվազեցում (344)
Հարկի հաշվարկման ժամկետի հետաձգում (342)
Հարկի վճարման ժամկետի հետաձգում (370)
Օրենսդրությամբ սահմանված տույժերից եւ տուգանքներից ազատում (5)
Պատասխանատվությունը հարկային օրենսդրությունը խախտելու համար (6)
Բանկային և վարկային գործունեություն  (61)
ՀՀ բանկային համակարգ  (49)
ՀՀ կենտրոնական բանկ  (6)
ՀՀ առևտրային բանկեր  (37)
Առևտրային բանկերի ստեղծում, վերակազմակերպում և լուծարում  (7)
Բանկային գործունեության լիցենզավորում  (6)
Բանկի կառավարման մարմիններ (3)
Բանկային գործունեության կարգավորում (6)
Բանկային գործունեության հիմնական և այլ տնտեսական նորմատիվեներ  (2)
Բանկերի սնանկացում  (12)
Օրենսդրության խախտումներ բանկային գործունեության ընթացքում (1)
Այլ վարկային կազմակերպություններ  (6)
Բանկային գործառնություններ և գործարքներ  (3)
Հաշվարկներ և դրամարկղային գործառնություններ  (3)
Անկանխիկ հաշվարկներ (1)
Միջբանկային գործառնություններ  (1)
Դրամարկղային գործառնություններ  (1)
Վարկային գործառնություններ  (5)
Առևտրայի բանկերի վարկեր  (1)
Դրամական գործառնություններ  (4)
Բանկային գաղտնիք  (4)
Արժեթղթեր։ Արժեթղթերի շուկա  (8)
Կարգավորող շուկա (1)
Կարգավորող շուկայի օպերատոր  (1)
Արժեթղթերի առաջարկ, թողարկում և տեղաբաշխում (7)
Արժութային կարգավորում և արժութային վերահսկողություն  (99)
Ընդհանուր դրույթներ  (18)
Արտարժույթ (10)
Թանկարժեք մետաղներ և թանկարժեք քարեր  (65)
Արժութային գործառնություններ և գործարքներ  (2)
Արժույթի ներմուծում և արտահանում  (1)
Արժութային վերահսկողություն  (3)
Հաշապահական հաշվառում և ֆինանսական հաշվետվություններ  (307)
Ընդհանուր դրույթներ  (50)
Ակտիվի, պասիվի և կապիտալի հաշվապահական հաշվառում  (51)
Հարկային և այլ պարտավորությունների հաշվապահական հաշվառում  (52)
Հաշվետվությունների ներկայացում  (51)
Հաշվապահական հաշվառման առանձնահատկությունները (ըստ տնտ.ճյուղերի) (50)
Հաշվապահական հաշվառման այլ հարցեր (53)
Աուդիտորական գործունեություն (28)
Աուդիտի և աուդիտորական գործունեության ընդհանուր դրույթներ (5)
Աուդիտի ստանդարտներ և աուդիտի, աուդիտ իրականացնող անձի գործունեության սահմանափակումներ  (2)
Աուդիտ իրականացնող անձի, աուդիտորի և աուդիտի ենթարկվող անձի իրավական կարգավիճակ  (5)
Աուդիտորական եզրակացություն և հաշվետվություն  (5)
Աուդիտորի որակավորում և աուդիտորական ծառայությունների լիցենզավորում  (6)
Պատասխանատվությունը օրենսդրության խախտման համար (5)
Ստուգումների կազմակերպում և անցկացում (577)
Վճարահաշվարկային համակարգեր և վճարահաշվարկային կազմակերպություններ (1)
Սպառողական կրեդիտավորման մասին  (4)
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ (2043)
Տնտեսության պետական կառավարում (436)
Արժութային կարգավորում և արժութային վերահսկողություն (39)
Էներգետիկայի պետական կառավարում (40)
Իրավաբանական անձանց պետական գրանցում (77)
Լիցենզավորում (175)
Համապատասխանության գնահատում և տեխնիկական կանոնակարգում (9)
Ստուգումների կազմակերպում և անցկացում (46)
Չափումների միասնականության ապահովում (3)
Ստանդարտացում (1)
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանություն (44)
Աշխարհագրական նշումներ (2)
Արդյունաբերություն (8)
Հանքարդյունաբերություն (8)
Շինարարություն (125)
Արդյունաբերական շինարարություն (1)
Քաղաքաշինություն (124)
Գյուղատնտեսություն (3)
Գյուղատնտեսության առանձին ճյուղեր (1)
Անասնաբուծություն (1)
Անասնաբուժություն (1)
Գյուղատնտեսական տեխնիկա (1)
Գյուղատնտեսության ոլորտի այլ հարցեր (1)
Տրանսպորտ (27)
Ընդհանուր դրույթներ (16)
Ավտոտրանսպորտ (3)
Օդային տրանսպորտ (5)
Երկաթուղային տրանսպորտ (1)
Տրանսպորտային տեսչություն (2)
Կապ (584)
Ընդհանուր դրույթներ (2)
Փոստային կապ (31)
Հեռախոսային կապ (1)
Էլեկտրոնային հաղորդակցություն (550)
Առևտուր և ծառայություններ (54)
Առևտուր (22)
Ընդհանուր դրույթներ (10)
Բորսաներ և շուկաներ (12)
Ապրանքային բորսաներ (2)
Արտարժույթի բորսա (1)
Արժեթղթերի շուկա (9)
Հանրային սննդի ծառայություններ (1)
Պետական գնումներ (31)
Անշարժ գույքի գնահատման գործունեություն (157)
Աուդիտորական գործունեություն (11)
Ապահովագրություն և ապահովագրական գործունեություն (9)
Զբոսաշրջություն և զբոսաշրջային գործունեություն (2)
Շահումով խաղեր, վիճակախաղեր և խաղատնային գործունեություն (21)
Գրավատներ և գրավտնային գործունեություն (8)
Գովազդ և գովազդային գործունեություն (19)
Ծխախոտագործություն (16)
Սնանկություն (563)
ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ։ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ (1644)
Օտարերկրյա ներդրումներ (3)
Ընդհանուր դրույթներ (1)
Օտարերկրյա ներդրումների պաշտպանության պետական երաշխիքները (2)
Մաքսային իրավունք (1641)
Ընդհանուր դրույթներ (168)
Հիմնական դրույթներ (104)
Մաքսային գործի կազմակերպումը (64)
Մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխումը։ Մաքսային ռեժիմներ (209)
Մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխումը (14)
Մաքսային ռեժիմներ (195)
Մաքսային գործի հետ կապված գործունեության որոշ տեսակները։ Լիցենզավորումը և վերահսկողությունը (86)
Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակները։ Լիցենզավորումը և վերահսկողությունը (38)
Մաքսային պահեստներում մաքսային հսկողության ներքո ապրանքների պահպանությունը (24)
Անմաքս առևտրի խանութներում մաքսային հսկողության ներքո ապրանքների իրացումը (2)
Ազատ մաքսային պահեստներում ապրանքների պահպանության գործունեությունը (1)
Մաքսային միջնորդական (բրոքերային) գործունեությունը (13)
Մաքսային փոխադրման գործունեություն (8)
Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների մաքսային արժեքի որոշումը (161)
Ընդհանուր դրույթներ մաքսային արժեքի վերաբերյալ (26)
Մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների մաքսային արժեքը և նրա բաղկացուցիչնները (62)
Մաքսային արժեքի որոշման կանոնները (60)
Մաքսային արժեքի որոշելու տեղեկատվությունը և մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձանց որոշումների և գործողությունների բողոքարկումը (13)
Մաքսային վճարներ (46)
Ընդհանուր դրույթներ մաքսային վճարների մասին (2)
Մաքսատուրքեր (34)
Մաքսավճարներ (10)
Մաքսային ձևակերպում (301)
Ընդհանուր դրույթներ (17)
Մաքսային մարմինների կողմից ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների պատասխանատու պահպանումը (1)
Հայտարարագրում (283)
Մաքսային հսկողություն (52)
Արժութային հսկողություն (6)
Ապրանքի ծագման երկիրը (24)
Ընդհանուր դրույթներ  (7)
Ապրանքի ծագման երկրի որոշման կանոնների կիրառումը (7)
Ապրանքի ծագման երկրի հայտարարագրումը և հաստատումը (9)
ՀՀ պետական իրավասու մարմինների կողմից ապրանքի ծագմանը վերաբերող տեղեկատվություն ստանալը, տրամադրելը և օգտագործելը (1)
Օտարերկրյա որոշ անձանց մաքսային արտոնությունները (11)
Մաքսային վիճակագրության և արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի վարումը (3)
Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի վարումը (3)
Մաքսանենգությունը, հետաքննությունը և մաքսային մարմինների օպերատիվ-հետախուզական գործունեությունը  (6)
Մաքսային մարմինները որպես հետաքննության մարմիններ (1)
Մաքսային մարմինների օպերատիվ հետախուզական գործունեությունը (1)
Թմրանյութերի և հոգեկան խիստ ներգործություն ունեցող նյութերի վերահսկելի մատակարարումները (4)
Մաքսային կանոնների խախտումները և պատասխանատվությունը։ Մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ գործերի վարույթը։ (501)
Մաքսային կանոնների խախտումները և պատասխանատվությունը դրանց համար (303)
Մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ գործերի վարույթը (198)
Մաքսային մարմինների օժանդակությունը մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանությանը  (31)
Որոշ ապրանքների տնօրինումը և ստացված միջոցների օգտագործումը  (24)
Որոշ ապրանքների տնօրինումը (24)
Մաքսային մարմինների պաշտոնատար անձինք (3)
Ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների ու հրազենի օգտագործման կարգը և պայմանները (3)
Մաքսային ծառայություն (9)
Ընդհանուր դրույթներ (2)
Մաքսային ծառայության պաշտոնները և պաշտոնի նշանակելը (1)
Մաքսային ծառայողների իրավական վիճակը, նրանց իրավունքները և պարտականությունները  (1)
Մաքսային ծառայության պայմանները (1)
Մաքսային ծառայողների խրախուսումը և կարգապահական պատասխանատվությունը, պաշտոնից ազատելը (4)
ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ (1056)
Մարդու էկոլոգիական իրավունքներ  (18)
Առողջ և բարեկեցիկ շրջակա միջավայրում ապրելու իրավունք  (9)
Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիություն (9)
Բնօգտագործման իրավունք  (118)
Հատուկ բնօգտագործման իրավունք (118)
Բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության իրավունք  (19)
Բնական ռեսուրսների նկատմամբ պետության սեփականության իրավունքը  (19)
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում  (3)
Պետական բնապահպանական փորձաքննություն  (3)
Շրջակա միջավայրի պահպանության տնտեսական մեխանիզմներ  (124)
Ընդհանուր դրույթներ  (62)
Բնապահպանական վճարներ  (37)
Բնօգտագործման վճարներ  (25)
Պետական էկոլոգիական վերահսկողություն  (9)
Պետական վերահսկողությունը բնական ռեսուրսների օգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության նկատմամբ  (9)
Պատասխանատվությունը էկոլոգիական իրավախախտումների համար  (741)
Քրեական պատասխանատվություն  (90)
Վարչական պատասխանատվություն  (548)
Քաղաքացիաիրավական պատասխանատվություն  (103)
Մարդու էկոլոգիական իրավունքների պաշտպանություն (1)
Դատական պաշտպանություն (1)
Դատավարական իրավասուբյեկտություն (1)
Շրջակա միջավայրի պահպանությունը բնակավայրերում (9)
Բնակավայրերի կանաչ գոտիների պահպանություն  (9)
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ իրավական ռեժիմը (14)
Ընդհանուր դրույթներ  (12)
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների օգտագործումը  (1)
Բնության հուշարձանների իրավական ռեժիմը (1)
ՀՈՂԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ (3693)
Ընդհանուր դրույթներ  (200)
Հողային հարաբերությունների պետական կառավարում (105)
Հողաշինարարություն  (29)
Հողօգտագործման ծրագրավորում  (1)
Հողերի մոնիթորինգ  (14)
Հողային կադաստր  (6)
Հողամասի և դրա վրա ամրակայված գույքի պետական հաշվառում (43)
Հողերի գնահատում  (5)
Հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաները (7)
ՀՀ հողային ֆոնդ  (940)
Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր  (343)
Ընդհանուր դրույթներ  (312)
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի շրջանառության առանձնահատկություններ  (31)
Բնակավայրերի հողեր  (121)
Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր  (26)
Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր (146)
Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր  (164)
Հատուկ նշանակության հողեր  (20)
Անտառային հողեր  (58)
Ջրային հողեր  (48)
Պահուստային հողեր (14)
Հողերի նպատակային և գործառնական նշանակություն, հողատեսքեր  (82)
Ընդհանուր դրույթներ  (27)
Հողամասի թույլատրված օգտագործում  (55)
Հողամասի հատակագիծ (50)
Հողերի պահպանություն  (67)
Հողամասերի նկատմամբ քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց իրավունքները  (827)
Հողամասի նկատմամբ իրավունքների ծագման և դադարման հիմքերը (223)
Հողամասի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում (115)
Հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունք  (129)
Հողամասի տիրապետման և օգտագործման իրավունք  (337)
Հողամասի (անհատույց) մշտական օգտագործման իրավունք  (17)
Հողամասի վարձակալության իրավունք  (99)
Հողամասի ընդհանուր օգտագործման իրավունք  (19)
Հողամասի կառուցապատման իրավունք (44)
Հողամասի սերվիտուտ (157)
Հողամասի նկատմամբ իրավունքների սահմանափակումներ (23)
Հողամասերի սեփականատերերի, օգտագործողների իրավունքները և պարտականությունները  (123)
Պետական և համայնքային հողեր (942)
Պետության և համայնքի սեփականության իրավունքը հողամասի նկատմամբ  (742)
Ընդհանուր դրույթներ (93)
Հողամասերի տրամադրումը սեփականության, կառուցապատման կամ օգտագործման իրավունքով  (18)
Հողամասի տրամադրման մերժման հիմքերը  (9)
Հողամասի մասնավորեցում  (40)
Հողամասերի օտարում  (343)
Սեփականության իրավունքի անհատույց փոխանցում (248)
Ուղղակի վաճառք (35)
Աճուրդ  (60)
Քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով չփոխանցվող հողեր (237)
Պետության և համայնքային հողերն օգտագործման տրամադրելը  (200)
Հողերն անհատույց (մշտական) օգտագործման տրամադրելը (10)
Հողերը վարձակալության իրավունքով տրամադրելը (19)
Հողամասի օգտագործման իրավունքի ծագումը ձեռքբերման վաղեմության ուժով  (156)
Հողերը վարձակալության կամ կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթը (15)
Հողամասի շրջանառություն  (248)
Ընդհանուր դրույթներ  (3)
Հողամասերի շրջանառության առանձնահատկություններ  (245)
Հողամասի առուծախի առանձնահատկություններ  (15)
Անշարժ գույքի առնչությամբ գործարքներով հողամասի նկատմամբ իրավունքների ձեռքբերման առանձնահատկություններ (144)
Հողամասի հիփոթեքի առանձնահատկություններ  (75)
Հողամասի ժառանգման առանձնահատկություններ (11)
Վերահսկողությունը հողային օրենսդրության կատարման նկատմամբ  (66)
Հողային վեճերի կարգավորումը և պատասխանատվությունը հողային օրենսդրության խախտման համար  (43)
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (961)
Պետական վիճակագրություն (10)
Տեղեկատվության գրանցումը, դասակարգումը և պահպանումը (5)
Տեղեկատվության փոխանցման նկատմամբ հսկողություն (1)
Տեղեկատվական ռեսուրսներ։ Տեղեկատվական ռեսուրսների օգտագործումը (316)
Ընդհանուր դրույթներ (75)
Բնակչության պետական ռեգիստր (8)
Արխիվ և արխիվային գործ (7)
Տեղեկատվական ռեսուրսներն ըստ դասակարգման (141)
Ազատ և հանրամատչելի տեղեկատվություն (83)
Սահմանափակ հասանելիության տեղեկատվություն (58)
Պետական և ծառայողական գաղտնիք (2)
Առևտրային գաղտնիք (49)
Բանկային գաղտնիք (4)
Անհատական տվյալների վերաբերյալ տեղեկատվություն (3)
Տեղեկատվության տրամադրում  (85)
Էլեկտրոնային հաղորդակցություն (549)
Ընդհանուր դրույթներ  (549)
Զանգվածային լրատվության միջոցներ (60)
Ընդհանուր դրույթներ (19)
Մամուլ (35)
Հեռուստատեսություն և ռադիո (6)
Գովազդ (20)
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ (163)
Կրթություն (160)
Ընդհանուր դրույթներ (22)
Կրթության համակարգի պետական կառավարում  (31)
Պետական կրթական չափորոշիչներ։ Կրթական ծրագրեր (10)
Պետական հավաստագրում, լիցենզավորում, ատեստավորում (9)
Կրթական համակարգի կառավարման մարմիններ (12)
Կրթական համակարգի տնտեսական հիմքեր և սոցիալական երաշխիքներ (12)
Կրթական գործընթաց (4)
Կրթական հաստատություններ  (42)
Կրթական հաստատությունների ստեղծում, վերակազմակերպում, լուծարում (9)
Կրթական հաստատությունների տիպեր (33)
Կրթության ստացման ձևեր (40)
Ավարտական փաստաթուղթ (1)
Կրթության ոլորտում մարդու իրավունքների իրացման երաշխիքներ (8)
Կրթական հաստատություն ընդունվելու համար ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ (3)
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձնաց կրթության կազմակերպում  (5)
Գիտություն (3)
Պետական կառավարումը գիտության և գիտատեխնիակական բնագավառում (1)
Գիտական և գիտատեխնիակական գործունեության սուբյեկտները (2)
Գիտական կամ գիտատեխնիկական կազմակերպություն  (2)
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՊՈՐՏ, ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ (69)
Առողջապահություն (66)
Ընդհանուր դրույթներ  (15)
Պետական կառավարումը առողջապահության ոլորտում  (2)
Մարդու իրավունքները բժշկական օգնության և սպասարկման ոլորտներում (3)
Բժշկական օգնություն ցույց տվողների և սպասարկում իրականացնողների իրավունքներն ու պարտականությունները  (2)
Բժշկական օգնության և սպասարկման առանձին տեսակները և կազմակերպման ձևերը (4)
Բժշկական փորձաքննություն  (3)
Գործունեության առանձնակի տեսակներով զբաղվող մարդկանց պարտադիր բժշկական հետազոտումը (1)
Մարդու վերարտադրողական առողջություն (24)
Մարդու օրգանների և/կամ հյուսվածքների փոխպատվաստում (1)
Ընդհանուր պայմաններ (1)
Դեղեր, հոգեմետ նյութեր և թմրամիջոցներ  (4)
Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտագության ապահովում (10)
Ընդհանուր դրույթներ  (4)
Սանիտարահիգենիկ նորմեր և կանոններ  (4)
Սանիտարահամաճարակային վերահսկողություն  (2)
Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս (1)
Զբոսաշրջություն (տես նաև 9.15.) (3)
Ընդհանուր դրույթներ (1)
Զբոսաշրջության ոլորտի պետական կառավարում (1)
Զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցում  (1)
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (3755)
Ընդհանուր դրույթներ (3024)
Պաշտպանության բնագավառում ՀՀ նախագահի, պետական և տեղական ինքանակառավարման մարմինների լիազորությունները (1989)
Պաշտպանության բնագավառում կազմակերպությունների գործառույթները, պաշտոնատար անձանց և քաղաքացիների պարտականությունները (475)
Այլ հարցեր (560)
Զենք և զինամթերք (7)
Զինված ուժեր և այլ զորքեր (605)
Ընդհանուր դրույթներ (598)
Կանոնագրքեր (4)
Զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրք (4)
Պահեստազոր (3)
Զինապարտություն (39)
Ընդհանուր դրույթներ (6)
Զինվորական հաշվառումը (3)
Քաղաքացիների զինվորական ծառայության նախապատրաստությունը (6)
Զորակոչը և պարտադիր զինվորական ծառայությունը (16)
Զինծառայողների և զինապարտների իրավունքները, պարտականությունները և պատասխանատվությունը (4)
Պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիներ (4)
Զինվորական ծառայություն (22)
Ընդհանուր դրույթներ (8)
Պայմանագիր կնքելու և գործողությունը դադարեցնելու կարգը (2)
Զինվորական պաշտոնի նշանակելու, տեղափոխելու, կադրերի տրամադրության տակ թողնելու և զինվորական պաշտոնից ազատելու կարգը (4)
Զինվորական կոչում շնորհելու և վերականգնելու կարգը (1)
Զինվորական ծառայությունից արձակելու կարգը (6)
Զինծառայողներին արձակուրդ տրամադրելը (1)
Այլընտրանքային ծառայություն (19)
Ընդհանուր դրույթներ (6)
Այլընտրանքային ծառայության զորակոչ կազմակերպելը  (7)
Այլընտրանքային ծառայություն անցնելը  (6)
Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանություն (1)
Զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովությունը (38)
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (499)
Պետության անվտանգության ապահովումը (107)
Ազգային անվտանգություն (11)
Ծառայությունն ազգային անվտանգության մարմիններում (11)
Ոստիկանություն (89)
Ոստիկանության մարմինները (76)
Ծառայությունը ոստիկանությունում (12)
Ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրք (1)
Օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն (7)
Հասարակության և անձի անվտանգության ապահովումը (391)
Հրդեհային անվտանգություն (4)
Ճանապարհային երթևեկության անվտանգություն (317)
Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում (12)
Փրկարար ծառայություն (12)
Պայքարն ահաբեկչության և փողերի լվացման դեմ (4)
Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգություն (26)
Սննդամթերքի անվտանգություն (11)
Տեխնիկական անվտանգություն (12)
Ավիացիա (5)
ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ (32767)
Քրեական օրենք (4658)
Քրեական օրենսդրության խնդիրները և սկզբունքները (3945)
Քրեական օրենքի գործողությունը ժամանակի ընթացքում և տարածության մեջ (713)
Հանցագործություն (3041)
Հանցագործության հասկացությունը և տեսակները (2018)
Քրեական պատասխանատվության ենթակա անձինք (259)
Մեղքը (68)
Ավարտված և չավարտված հանցագործություններ (393)
Հանցակցությունը (194)
Արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանքներ (109)
Պատիժ (11840)
Պատժի հասկացությունը, նպատակները և տեսակները (4685)
Պատիժ նշանակելը (7155)
Քրեական պատասխանատվությունից և պատժից ազատելը (462)
Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը (207)
Պատժից ազատելը (85)
Համաներումը, ներումը, դատվածությունը (170)
Անչափահասների քրեական պատասխանատվության և պատժի առանձնահատկությունները (218)
Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ (265)
Մարդու դեմ ուղղված հանցագործություններ (3369)
Կյանի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ (2096)
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործությունները (337)
Սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործությունները (288)
Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործությունները (294)
Ընտանիքի և երեխայի շահերի դեմ ուղղված հանցագործությունները (354)
Սեփականության, տնտեսության և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ (3710)
Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունները (3000)
Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունները (710)
Հասարակական անվտանգության, համակարգչային տեղեկատվության անվտանգության, հասարակական կարգի և բարոյականության, բնակչության առողջութ (3204)
Հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունները (1111)
Համակարգչային տեղեկատվության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունները  (18)
Հասարակական կարգի և բարոյականության դեմ ուղղված հանցագործությունները  (576)
Բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունները  (1499)
Շրջակա միջավայրի անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ (88)
Պետական իշխանության դեմ ուղղված հանցագործություններ (1451)
Սաhմանադրական կարգի հիմունքների և պետության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունները (68)
Պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործությունները (379)
Կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունները (702)
Արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործությունները (302)
Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ (2898)
Խաղաղության և մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ (3505)
Եզրափակիչ դրույթներ (43)
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ։ ԱՐԲԻՏՐԱԺ (32767)
Դատական իշխանություն (10932)
Դատարանակազմություն (7965)
Ընդհանուր դրույթներ (850)
Դատական իշխանության գործունեության սկզբունքները (1831)
Ընդհանուր իրավասության դատարանը (411)
Վարչական դատարանը  (3253)
Վերաքննիչ դատարանը  (498)
Վճռաբեկ դատարանը  (324)
Դատարանի բնականոն գործունեության ապահովման երաշխիքները  (334)
Դատական իշխանության ինքնակառավարումը (464)
Դատավորի կարգավիճակը (433)
Դատավորի գործունեության նյութական, սոցիալական և այլ երաշխիքները (220)
Դատավորի վարքագծի կանոնները (213)
Արդարադատության խորհուրդը (1823)
Արդարադատության խորհրդի կազմը և լիազորությունները (192)
Արդարադատության խորհրդի գործունեության կազմակերպումը (103)
Դատավորների թեկնածությունների ցուցակի կազմումը և հաստատումը։ Առաջին ատյանի դատարանների դատավորների և դատարանների նախագահների նշա (1283)
Դատավորների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակների կազմումը։ Վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանների դատավորների և դատարաններիի նախագահների (101)
Դատավորի կարգապահական պատասխանատվությունը և լիազորությունների դադարեցումը (133)
Դատավորին կալանավորելու նրան որպես մեղադրյալ ներգրավելու, դատական կարգով վարչական պատասխանատվության ենթարկելու համաձայնություն տ (11)
Դատական դպրոց (319)
Դատական դպրոցի կարգավիճակը (50)
Դատական դպրոցի կառուցվածքը (124)
Ուսուցումը դատական դպրոցում (145)
Դատական ծառայությունը և դատական կարգադրիչները (392)
Դատական ծառայությունը  (42)
Դատական ծառայությունը և դատական դեպարտամենտը (36)
Դատական ծառայության պաշտոնում նշանակման և ազատման կարգը (4)
Դատական ծառայողների իրավական վիճակը (1)
Դատական ծառայողներին խրախուսելը, կարգապահական տույժի ենթարկելը և դատական ծառայության պաշտոնից ազատելը (1)
Դատական կարգադրիչները (350)
Ընդհանուր դրույթներ դատական կարգադրիչների ծառայության մասին (32)
Դատական կարգադրիչների ծառայության կազմավորումը կառուցվածքը և ղեկավարումը (42)
Դատական կարգադրիչների ատեստավորումը և վերապատրաստումը (55)
Դատական կարգադրիչների լիազորությունները (10)
Դատական կարգադրիչների իրավական և սոցիալական պաշտպանվածության երաշխիքները (175)
Դատական կարգադրիչների խրախուսումը և կարգապահական տույժի ենթարկելը (21)
Դատական կարգադրիչին պաշտոնից ազատելը, ծառայությունը դադարեցնելը (15)
Սահմանադրական արդարադատություն (66)
Ընդհանուր դրույթներ (14)
Սահմանադրական դատարանի անդամը (10)
Սահմանադրական դատարանի անդամի լիազորությունների դադարեցումը (1)
Սահմանադրական դատարանի գործունեության կազմակերպումը  (1)
Սահամանադրական դատարանում գործերի քննության սկզբունքները (4)
Սահմանադրական դատարան դիմելը (2)
Դիմումի նախնական քննարկումը  (2)
Սահամանադրական դատարանում գործերի քննության ընդհանուր կանոնները (5)
Սահմանադրական դատարանի ակտերը, դրանց ընդունման կարգը և այդ ակտերին ներկայացվող պահանջները (10)
Սահմանադրական դատարանում գործերի քննության և լուծման առանձնահատկությունները (16)
Դատական ծառայությունը սահմանադրական դատարանում (1)
Քաղաքացիական դատավարություն (32767)
Հիմնական դրույթներ (7828)
Քաղաքացիական գործերի առարկայական ընդդատությունը  (1913)
Դատարանի կազմը (659)
Դատավորի ինքնաբացարկը (1794)
Գործին մասնակցող անձինք (9270)
Ներկայացուցչությունը դատարանում (295)
Դատավարության այլ մասնակիցները (875)
Ապացույցներ և ապացուցում (16198)
Դատական ծախսերը (22259)
Դատավարական ժամկետները (101)
Դատական ծանուցումները (879)
Վարույթն ընդհանուր իրավասության դատարանում (32767)
Տարածքային ընդդատությունը (320)
Հայցի հարուցումը (7906)
Հայցի ապահովումը (1836)
Հայցը կամ դիմումը առանց քննության թողնելը (252)
Գործի վարույթի կասեցումը (335)
Գործի վարույթի կարճումը (9603)
Դատաքննությունը  (2338)
Արագացված դատաքննություն (390)
Դատարանի վճիռը (24714)
Դատարանի որոշումը (245)
Դատական նիստի արձանագրումը (28)
Գործը դատաքննության նախապատրաստելը (160)
Հատուկ հայցային վարույթներ (475)
Քաղաքացու կյանքին կամ առողջությանն սպառնացող վտանգի դիմումի քննության վարույթը (10)
Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ակտերը վիճարկելու վերաբերյալ գործերի վարույթ (464)
Հատուկ վարույթներ (8564)
Ընդհանուր դրույթներ (127)
Քաղաքացուն անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչելու գործերի վարույթը (833)
Երեխայի որդեգրման վերաբերյալ գործերի վարույթը (16)
Քաղաքացուն հոգեբուժական հիվանդանոցային հարկադիր բուժման ենթարկելու վերաբերյալ գործերի վարույթը (41)
Քաղաքացուն անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչելու գործերի վարույթը (705)
Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստերի հաստատման գործերի վարույթը (6235)
Ըստ ներկայացնողի և օրդերային կորցրած արժեթղթերով հավաստված իրավունքները վերականգնելու գործերի վարույթը (կոչի վարույթ) (555)
Հարկադիր կատարողի դիմումով կողմերի հաշտության համաձայնության հիման վրա գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի վերանայման վարույթը (45)
Վճարման կարգադրություն արձակելու գործերի վարույթը (7)
Դատական ակտերի վերանայումը նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով (129)
Վարույթը վերաքննիչ դատարանում (8035)
Վարույթը վճռաբեկ դատարանում  (2739)
Օտարերկրյա անձանց մասնակցությամբ գործերի վարույթը (77)
Քաղաքացիական գործերով իրավական օգնությունը Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան (6)
Քրեական դատավարություն (32767)
Ընդհանուր դրույթներ (2989)
Քրեական դատավարության օրենսդրություն (35)
Քրեական դատավարության սկզբունքները (1438)
Քրեական գործի վարույթը (33)
Քրեական հետապնդումը և դրա տեսակները (59)
Դատարանի կազմը և լիազորությունները (58)
Քրեական գործերի ընդդատությունը (1366)
Կողմերը և քրեական դատավարությանը մասնակցող անձինք (15065)
Մեղադրանքի կողմը (1338)
Պաշտպանության կողմը (3774)
Ներկայացուցիչներ և իրավահաջորդներ (36)
Քրեական դատավարությանը մասնակցող այլ անձինք (124)
Անձանց բացարկելը և նրանց ազատելը քրեական դատավարությանը մասնակցելուց (174)
Քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց պաշտպանությունը  (9568)
Եզարափակիչ դրույթներ քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց մասին (51)
Ապացույցները (2037)
Ապացույցների հասկացությունը, նշանակությունը և օգտագործումը (313)
Ապացույցների տեսակները (1425)
Ապացուցումը (299)
Դատավարական հարկադրանքի միջոցները (642)
Ձերբակալումը (207)
Ընդհանուր դրույթներ (192)
Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելը (14)
Խափանման միջոցները (434)
Դատավարական հարկադրանքի այլ միջոցներ (1)
Գույքային հարցերը քրեական դատավարությունում (664)
Քաղաքացիական հայցը քրեական դատավարությունում (260)
Աշխատանքի վարձատրությունը և ծախսերի հատուցումը (34)
Դատական ծախսերը (370)
Գաղտնիության պահպանումը և ժամկետները (19)
Գաղտնիության պահպանումը (2)
Դատավարական ժամկետները  (17)
Քրեական գործով մինչդատական վարույթ (10380)
Քրեական գործ հարուցելը (2054)
Նախնական քննություն (102)
Որպես մեղադրյալ ներգրավելը (43)
Հարցաքննություն և առերեսում (336)
Զննում, արտաշիրմում և քննում (16)
Ճանաչման ներկայացնելը (47)
Խուզարկություն և առգրավում (56)
Գույքի վրա կալանք դնելը (419)
Նամակագրության, փոստային, հեռագրական և և այլ հաղորդումները վերահսկելը, հեռախոսային խոսակցությունները լսելը (6)
Քննչական փորձարարությունը (301)
Փորձաքննություն նշանակելը և կատարելը (86)
Հետազոտման համար նմուշներ ստանալը (7)
Քրեական գործով վարույթի կասեցումը կարճումը և քրեական հետապնդումը դադարեցնելը (779)
Մեղադրական եզրակացության կազմումը և քրեական գործը դատարան ուղարկելը (6070)
Դատական վերահսկողությունը մինչդատական վարույթի նկատմամբ (58)
Վարույթն առաջին ատյանի դատարանում (4071)
Դատական քննության նախապատրաստելը (83)
Դատական քննության ընդհանուր պայմանները (557)
Դատական նիստի նախապատրաստական մասը (335)
Դատաքննություն (198)
Դատական վիճաբանությունները և ամբաստանյալի վերջին խոսքը (30)
Դատավճիռ կայացնելը (2868)
Դատական քննության արագացված կարգ (2195)
Վարույթը վերաքննիչ դատարանում (4776)
Վերաքննիչ բողոքարկումը (260)
Գործի քննությունը վերաքննիչ դատարանում (4515)
Վարույթը վճռաբեկ դատարանում (596)
Դատական որոշումների կատարումը (64)
Դատական ակտերի վերանայումը նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով (18)
Առանձին հանցագործությունների գործերով վարույթի առանձնահատկությունները (3)
Անչափահասների գործերով վարույթի առանձնահատկությունները (1)
Միջազգային պայմանագրերով սահմանված առավելություններից և անձեռնմխելիությունից օգտվող անձանց գործերով վարույթի առանձնահատկությունն (2)
Հատուկ վարույթներ (47)
Անմեղսունակ անձանց նկատմամբ բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու վարույթը (27)
Դեպքից հետո հոգեկան հիվանդությամբ հիվանդացած անձանց նկատմամբ բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու վարույթը (2)
Քրեական գործերով իրավական օգնությունը միջազգային պայմանագրերին համապատասխան (13)
Քրեական գործերով իրավական օգնությունը միջազգային պայմանագրերի բացակայության դեպքում (3)
Օտարերկրյա պետությունների դատարանների և միջազգային դատարանների դատավճիռների ճանաչումը և դրա իրավական հետևանքները (2)
Անցումային դրույթներ (2)
Վարչական դատավարություն (32767)
Ընդհանուր դրույթներ (20049)
Հիմնական դրույթներ (1708)
Վարչական դատավարության սկզբունքները (4020)
Գործերի ընդդատությունը (381)
Վարչական դատարանի կազմը և ինքնաբացարկը (450)
Վարչական դատավարության մասնակիցները (1127)
Ներկայացուցչություն (534)
Ապացույցներ (5560)
Դատավարական ժամկետները (238)
Դատական ծախսերը (5434)
Դատական ծանուցումները (597)
Գործի քննությունը և լուծումը վարչական դատարանում (7920)
Գործ հարուցելու հիմքը և հայցի տեսակները (1000)
Հայցադիմումը ընդունելը, հայցադիմումը վերադարձնելը, հայցադիմումի ընդունումը մերժելը (49)
Գործը դատաքննության նախապատրաստելու կարգը (1862)
Հայցի ապահովումը (61)
Գործի վարույթը կասեցնելը և կարճելը (1047)
Դատաքննությունը վարչական դատարանում (1534)
Արագացված դատաքննությունը (35)
Վարչական դատարանի դատական ակտերը (2324)
Դատական նիստի արձանագրումը (8)
Վարույթը վերաքննիչ դատարանում (258)
Վարույթը վճռաբեկ դատարանում (3934)
Գործերի նոր քննությունը (963)
Վերադաս դատարանի կողմից բեկանված գործն ըստ էության լուծող դատական ակտով գործերի նոր քննությունը (48)
Վարչական դատարանի միջանկյալ դատական ակտերի դեմ բերված բողոքների քննությունը (915)
Վարաչական դատարանի դատական ակտերի վերանայումը նոր երևան եկած հանգամանքներով և նոր հանգամանքներով (1029)
Հատուկ վարույթներ (883)
Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերի վարույթը (137)
Ընտրական իրավունքի պաշտպանության վերաբերյալ գործերի վարույթը (31)
Դատական կարգով վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին գործերի վարույթը (71)
Վճարման կարգադրություն արձակելու գործերի վարույթը (589)
Նոտարական գործողությունների վիճարկման վերաբերյալ գործերի վարույթը (55)
Անցումային և եզրափակիչ դրույթներ (236)
Դատական ակտերի կատարումը (1561)
Կատարողական վարույթ (1376)
Հիմնական դրույթներ (291)
Կատարողական վարույթին մասնակցող անձինք (127)
Ընդհանուր դրույթներ կատարողական թերթի մասին (335)
Ընդհանուր դրույթներ կատարողական գործողությունների մասին (249)
Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելը (334)
Պարտապանի աշխատավարձի և այլ տեսակի եկամուտների վրա բռնագանձում տարածելը (39)
Պատասխանատվությունը կատարողական գործողությունների ընթացքում թույլ տրված խախտումների համար (1)
Քրեակատարողական իրավունք (185)
Դատապարտյալի իրավական վիճակը (5)
Վերահսկողությունը և հսկողությունը պատիժները կատարելու նկատմամբ։ Պատասխանատվությունը դատարանի դատավճիռը չկատարելու համար (3)
Ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժների կատարումը (11)
Տուգանքի կատարումը (6)
Գույքի բռնագրավումը կատարելը (5)
Ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժների կատարումը (61)
Կարգապահական գումարտակում պահելը կատարելը (4)
Կալանքը կատարելը (5)
Որոշակի ժամկետով կամ ցմահ ազատազրկման կատարումը (9)
Կանոնակարգն ուղղիչ հիմնարկներում և այն ապահովելու միջոցները (39)
Որոշակի ժամկետով կամ ցմահ ազատազրկման դատապարտված անձի աշխատանքը, կրթությունը, մշակութային միջոցառումները (1)
Որոշակի ժամկետով կամ ցմահ ազատազրկման դատապարտված անձի նկատմամբ կիրառվող խրախուսանքի և տույժի միջոցները (1)
Ազատազրկման կատարումն ուղղիչ հիմնարկներում (2)
Պատժից ազատելը։ Վերահսկողությունը պատժից ազատելու և պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու դեպքերում (105)
Պատժից ազատելը (11)
Պատժի հետ միացված բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ (11)
Վերահսկողությունը պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու դեպքում (83)
Արբիտրաժ (53)
Ընդհանուր դրույթներ (13)
Արբիտրաժային համաձայնություն (9)
Արբիտրաժային տրիբունալի կազմը (4)
Արբիտրաժային վարույթի իրականացումը (8)
Արբիտրաժային տրբունալի վճռի կայացումը և վարույթի ավարտը (1)
Վճռի վիճարկումը (4)
Վճռի ճանաչումը և կատարումը (14)
ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ, ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՏԱՐԻԱՏ (706)
Դատախազություն (254)
Ընդհանուր դրույթներ (21)
Դատախազության համակարգը (51)
Դատախազության գործունեությունը (76)
Դատախազների ենթակայության, նշանակման և ազատման կարգն ու պայմանները (41)
Դատախազի գործունեության նյութական, սոցիալական և այլ երաշխիքները (14)
Դատախազության գործունեության ապահովումը  (1)
Դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայությունը և դատախազության աշխատակազմը (1)
Այլ հարցեր (49)
Փաստաբանություն (89)
Ընդհանուր դրույթներ (28)
Փաստաբանության կազմակերպումը  (10)
Փաստաբանը և նրա գործունեությունը  (33)
Փաստաբանական գործունեության արտոնագրումը  (5)
Փաստաբանի պատասխանտվությունը  (1)
Հանրային պաշտպանությունը և հանրային պաշտպանի գրասենյակը (2)
Այլ հարցեր (10)
Նոտարիատ (363)
Ընդհանուր դրույթներ (15)
Նոտարական գործունեություն  (71)
Նոտարի իրավունքները, պարտականությունները և պատասխանատվությունը (28)
Նոտարական պալատը (11)
Նոտարական գործողությունների իրականացման կարգը և դրանց առաջադրվող պահանջները  (109)
Գործարքների վավերացումը (9)
Նոտարի կողմից ժառանգական գույքի պահպանման համար ձեռնարկվող միջոցները  (11)
Ժառանգության իրավունքի վկայագիր տալը (50)
Ընդհանուր սեփականության ներքո գտնվող գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վկայագիր տալը (4)
Փաստաթղթերի պատճենների կամ փաստաթղթերի քաղվածքների իսկության վավերացումը  (5)
Փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների իսկության վավերացումը  (4)
Փաստաթղթերի թարգմանության իսկության վավերացումը  (11)
Քաղաքացու` որոշակի վայրում գտնվելու և ողջ լինելու փաստի ինչպես նաև լուսանկարում պատկերված անձի և քաղաքացու նույնության հաստատում (5)
Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դիմումները, հայտարարությունները և այլ փաստաթղթերն այլ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց փոխանցելը (1)
Դրամական գումարներ և արժեթղթեր դեպոզիտ ընդունելը, պահպանելը, հանձնելը և վերադարձնելը  (14)
Փաստաթղթերն ի պահ ընդունելը  (2)
Նոտարի կողմից օտարերկրյա իրավունքի նորմերի կիրառումը։ Միջազգային պայմանագրեր և համաձայնագրեր (10)
Այլ հարցեր (3)
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ (102)
Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական կարգավորում  (10)
Ընդհանուր հարցեր (3)
Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքներ (5)
Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային իրավական մեխանիզմներ (2)
Միջազգային պայմանագրերի իրավունք  (3)
Միջազգային պայմանագրերի կնքումը և ուժի մեջ մտնելը  (1)
Միջազգային պայմանագրերի գործողությունը և մեկնաբանումը  (2)
Միջազգային կազմակերպությունների իրավունք (81)
Տարածաշրջանային միջազգային կազմակերպություններ  (81)
Եվրոպայի խորհուրդ  (81)
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան  (81)
Միջազգային պայքարը հանցավորության և ահաբեկչության դեմ (8)
Քրեական գործերով իրավական օգնությունը  (6)
Համագործակցությունը հանցագործությունների առանձին տեսակների դեմ պայքարում  (1)
Միջազգային հանցավորության և ահաբեկչության դեմ պայքարի այլ հարցեր  (1)